Introductie

Binnen de vereniging is de afgelopen jaren regelmatig  de vraag gesteld of het tennispark kan worden uitgebreid met extra tennisbanen. Daarnaast is het bestuur door diverse leden benaderd of er een mogelijkheid bestaat om Padel - de snelst groeiende sport in Nederland- ook binnen TV Wognum te introduceren. De combinatie van deze 2 verzoeken, maken dat het bestuur heeft besloten om nader te bestuderen of baanuitbreiding (tennis en/of padelbanen) mogelijk is en tegen welke kosten.

Uiteraard wil het bestuur dan een  beeld krijgen van o.a. de kosten, de mogelijkheden voor banen, ervaringen in gebruik, ledenverloop/-aanwas bij andere clubs, implementatie van de sport  enz..

Om hier een goede richting aan te geven, is ervoor gekozen om een  commissie in het leven te roepen  om beide zaken te onderzoeken, die rapporteert aan het Bestuur van TV Wognum. De leden van de commissie bestaan momenteel uit een delegatie van het bestuur + een 2-tal leden. Bij het onderzoek wordt de commissie ondersteund door de coördinator van de KNLTB en een projectleider die een aantal uren hulp ter beschikking stelt (voorzitter TV Daalmeer) De commissie zal aan de hand van een te formuleren opdracht nader onderzoek doen naar de precieze mogelijkheden. Bij de uitwerking van de voorstellen, zal de commissie gebruik maken van de kennis en ervaring van de KNLTB en andere verenigingen die zich in een gelijke situatie hebben bevonden.

Indien er door de leden voor de uitbreiding van het park met padelbanen wordt gekozen, dan is het noodzakelijk dat er ook ook een Padel commissie wordt geformeerd, welke onder de TC wordt ondergebracht. Enerzijds om voort te kunnen bouwen op de verkregen gegevens en anderzijds om activiteiten op het gebied van padel te kunnen organiseren.

Namens het Bestuur van TV Wognum,

Ronald Wallaart

Voorzitter